Top
hand stand arm balance inversion

Probleemgericht denken

Hoe pak je je problemen aan?

Onlangs heb ik gewerkt aan het stabiliseren van mijn handstand. Het is een uitdagende houding die zowel kracht als balans beoogt. Ik bleef omvallen of de muur als steun gebruiken en ik vond het moeilijk om ervan weg te gaan. Ik bleef online tutorials bekijken en bleef het oefenen omdat ik in mijn gedachten een probleem had en ik deed mijn best om het op te lossen. Ik ben nog ver van hoe deze pose in mijn hoofd er uitziet, de geïdealiseerde versie die ik in mijn hoofd heb gemaakt, maar ik ben zeker verbeterd tijdens deze oefentijd. Het belangrijkste is dat ik mijn perspectief heb veranderd, in plaats van te zeggen: “Ik kan geen handstand vasthouden”, is het geworden “Ik kan een handstand eventjes vasthouden”. Deze verandering in het denken is niet alleen zeer gunstig gebleken voor mijn houding, maar ook voor andere aspecten in mijn leven.

Eigenlijk is dit soort inzicht pas recent gekomen. Ik ben altijd fatalist geweest en dacht aan de mogelijke manieren waarop iets zou kunnen mislukken. Ik herinner me dat toen ik jong was en nerveus was, mijn moeder in een poging om me aan te moedigen iets vertelde wat zich vertaalt in “kip harder maken, morgen offer ik je”. Dat slaat nergens op, maar zelfs in deze zin kwam het onvermijdelijke altijd. Het zou geen verrassing moeten zijn dat ik het soort persoon ben die problemen het eerst ziet, maar ik ben er trots op te kunnen zeggen dat ik met de praktijk nu in staat ben om de uitdagingen op te merken die volgen met de bovengenoemde problemen.

Ashtanga Guru Pattabhi Jois ‘beroemdste citaat is “Oefen en alles komt eraan”. Ik geloof dat dit alles verschillend kan zijn voor verschillende mensen en op verschillende momenten. Voor mij betekent dit in mijn zoektocht naar de handstand kracht en stabiliteit, geduld en acceptatie. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik geloof dat dit de sleutel is om de meeste problemen aan te pakken: geduld om de oorzaak te analyseren, kracht om de oplossing aan te pakken, stabiliteit om trouw te blijven aan het doel (wat probeer je op te lossen) en acceptatie dat soms verschillende paden kunnen leiden tot dezelfde of zelfs een betere oplossing.

_______________________________________________________________________________________

How do you approach your problems?

Recently i have been working on stabilizing my handstand. It is a challenging pose which targets both strength and balance. I kept falling over, or using the wall as prop and finding it difficult to move away from it. I kept watching tutorials online and I kept at it because in my mind i had a problem and i was trying to solve it. I am still far from what this pose looks like in my head, the idealized version i have created in my head but i have definitely improved during this practicing time. Most importantly i have changed my perspective, instead of saying ” I cannot hold a handstand” it has become ” I can hold a handstand briefly”. This shift in attitude has proven highly beneficial not only for my pose but for other aspects in my life.

Truth be told this kind of insight only came recently. I’ve always been a fatalist, thinking of the possible ways something could fail. I remember when i was young and feeling nervous my mom telling me in an attempt to encourage me, something which translates to “toughen up chicken, tomorrow i’m sacrificing you”. Doesn’t make a lot of sense but even in this phrase the inevitable was always coming. It shouldn’t have come as a surprise that I’m the kind of person who sees problems first, but I’m proud to say that with practice I am now able to notice the challenges coming next with the above mentioned problems.

Ashtanga Guru Pattabhi Jois’ most famous quote is “Practice and all is coming”. I believe this all can represent different thing to different people and in different moments. For me in my quest to the handstand, this all means strength and stability, patience and acceptance. The more I think about it, the more I believe this is key to approaching the majority of problems: patience to analyze the root cause, strength to tackle the solution, stability to stay true to the purpose ( what is it that you’re trying to fix) and acceptance that we are not all knowledgeable and sometimes different paths may lead to either the same solution or even a better one.

No Comments

Post a Comment