Top
group pilates

Pilates proberen

Op een of ander moment in ons leven vallen velen van ons ten prooi aan een slechte houding. We vergeten tijd en energie te steken in het versterken van onze kern (buik spieren). We zitten constant op onze smart phones, zakten achterover op onze bureaus of zitten op een bank in een koffieshop met een laptop op onze schoot. Met een moderne wereld die zich leent voor constant krommen, is werken aan het versterken van onze kern de sleutel tot verbeterd vertrouwen, algehele kracht en letselpreventie.

Pilates bestaat al sinds oprichter Joseph Pilates het in de vroege jaren 1900 heeft uitgevonden. Hij bracht zijn beproefde methode naar de Verenigde Staten in de vroege jaren 1920, en mensen werden er snel verliefd op als een methode ter voorkoming van letsel.

De hoeksteen van Pilates heeft te maken met het beheersen van onze kernbewegingen. Een sterke kern betekent een sterke rug, wat leidt tot minder blessures. Naarmate we onze kern versterken, verbetert onze houding daardoor – omdat onze kern direct verband houdt met de gezondheid van onze wervelkolom. Joseph zei altijd: “Je bent zo jong als je ruggengraat flexibel is.”

Hoewel een slechte houding frustrerend kan zijn en je ongemak kan veroorzaken, is het een geneesbare aandoening – het enige dat we moeten doen, is voldoende zorgen en het nodige werk doen om het te repareren. Probeer de Pilates oefeningen eens (die uitbreidingen en intrekkingen vereisen geen apparatuur!), en we hopen je de volgende keer in goede gezondheid en goede houding te zien.

Oefen Pilates-bewegingen regelmatig en je hebt een sterkere kern en een oneindig betere houding. Wanneer je langer zit en staat, heb je toegang tot je kernkracht en zul je merken dat je meer gecentreerd, productief, gefocust bent en dat je een langere, slankere body hebt om ervoor te laten zien.

Probeer een aantal van de Pilates-bewegingen (de 100, de roll-up, de krikzaag, de clamshell) drie tot vier keer per week, en check de hele dag in en merk op wanneer je slurpt of naar voren afrondt. Al snel heb je je sterkste kern ooit.

——————————————————————————————————

Never Tried Pilates? Strengthen Your Core And Get Flexible Now

At some point or other in our lives, many of us fall prey to poor posture and forget to put time and energy into strengthening our core. We’re constantly on our iPhones, slumped over at our desks, or sitting on a couch at a coffee shop with a laptop on our laps. With a modern world that lends itself to constant hunching, working on strengthening our core is the key to improved confidence, overall strength, and injury prevention.

Pilates has been around since founder Joseph Pilates invented it in the early 1900s. He brought his tried and true method to the States in the early 1920s, and people quickly fell in love with it as an injury-prevention method.

The cornerstone of Pilates has to do with controlling our core movements. A strong core means a strong back, which leads to fewer injuries. As we strengthen our core, our posture improves as a result—because our core is directly related to the health of our spine. Joseph used to say, “You’re only as young as your spine is flexible.”

While poor posture can be frustrating and cause you discomfort, it is a curable condition—all we have to do is care enough and do the necessary work to fix it. Give the above exercises a try (those extensions and retractions require no equipment!), and we hope to see you next time in good health and great posture.

Practice Pilates moves regularly and you’ll have a stronger core and infinitely better posture. When you sit and stand taller, you have access to your core power, and you’ll find that you’re more centered, productive, focused, and you’ll have a longer, leaner body to show for it.

Try some of the Pilates moves (the 100, the roll up, the jack saw, the clamshell)  three to four times per week, and check in throughout the day and notice when you’re slouching or rounding forward. Soon enough, you’ll have your strongest core ever.

No Comments

Post a Comment