Top
goede voornemens

Nieuw jaar, nieuwe doelen, nieuwe jij

We gebruiken het begin van het nieuwe jaar om nieuwe doelen voor onszelf te stellen. We noemen dit goede voornemens en we streven er altijd naar om die doelen verheven te maken, zo dicht mogelijk bij het ideale zelf dat we zouden willen worden: denk bijvoorbeeld aan stoppen met roken, meer bewegen, of een digitale detox. Mooie doelen, meestal vaag beschreven en zonder verantwoordelijkheid daarachter. Dat is ook de reden waarom waarschijnlijk gaan ze binnen enkele weken mislukken. Er zijn zonder twijfel effectieve en succesvolle goede voornemens, maar die vereisen ook een nieuwe houding. Er is een gezegde: “Als je blijft doen wat je doet, krijg je wat je krijgt”. Daarom moeten we verschillende methoden toepassen om verschillende resultaten te verkrijgen.

Het introspectie-aspect van yoga en pilates, het op de mat gecreëerde lichaamsbewustzijn kan van de mat af worden gebruikt bij het stellen van nieuwe intenties of goede voornemens. Het is essentieel om te begrijpen waar het verlangen vandaan komt, wat de verandering drijft om succes te bereiken. Het kan ook helpen om de alles of niets aanpak achter de voornemens voor het nieuwe jaar op te geven en in plaats daarvan te focussen op de intentie en vooruitgang in plaats van op het resultaat. Het beoefening van yoga of pilates kan die emotionele ruimte bieden waar we nadenken over waar we zijn begonnen, waar we zijn en welke richting we uitgaan. Telkens wanneer we op de mat stappen, herinneren we onszelf eraan dat we opnieuw beginnen, elke oefening is uniek, onafhankelijk van eerdere ervaringen of verwachtingen. En bij elke oefening reflecteren we op onze doelen, intenties en focus.

Met of zonder een regelmatig gewoonte om yoga of pilates-te beoefenen, met of zonder goede voornemens, moge je jaar gevuld zijn met geluk en vreugde; mogen de momenten tussen elke ademhaling worden gevuld met focus en helderheid, en moge je in contact komen met je ware zelf. Gelukkig nieuwjaar!

Artikel gepubliceerd in De Uitstraling (januari 2020)

———————————————————————————————————————————————-

New year, new goals, new you

We use the begining of the new year to set new goals for ourselves. We call this new year resolutions and we always strive to make those goals lofty, as close as possible to the ideal self we would like to become: stop smoking, exercise more, do a cleanse or a digital detox. Beautiful goals, most often vaguely described and with no accountability behind them, consequently likely to fail within a few weeks. There are, without a doubt,  effective and succesfull new years resolutions but those also require a new attitude.  There is a saying “If you keep doing what you’ve been doing, you will get what you’ve been getting”. Hence in order to obtain different results we need to apply different methods

The introspection aspect of yoga and pilates, the body awareness created on the mat can be used off the mat when setting new intentions or new goals. It is essential to understand where the desire comes from, what drives the change in order to achieve success. It can also help to give up the all or nothing approach behind the new year’s resolutions and instead focus on the intention and progress rather than the result. The yoga practice can provide that kind of emotional space where we reflect on where we started, where we are and which direction we are moving. Every time stepping on the mat we remind ourselves that we start fresh, each practice is unique, independent of previous experiences or expectations. And with each practice we reflect upon our goals, intentions and focus.

With or without a steady yoga or pilates practice, with or without new year resolutions, may your year be filled with happiness and joy; may the moments in between each breath be filled with focus and clarity, and may you get in touch with your true self. Happy new year!

No Comments

Post a Comment