Top
girl power yoga utthitahasta padangusthasana

Kracht of flexibiliteit met yoga: de balans en eenheid tussen die twee

Er is veel voorkomende misvatting dat yoga gaat over flexibiliteit, dat alleen flexibele mensen echte yoga kunnen doen. Dat is ver van waar! Yoga gaat over afstemming op ons lichaam om de balans tussen kracht en flexibiliteit in het lichaam te vinden. Hoewel het balans noemen kan een bepaalde dualiteit illustreren, gaat het yoga beoefening meer over eenheid, eenheid van de gebruikte kracht en flexibiliteit die ingebouwd is in elke pose en ademhaling. In werkelijkheid iedereen kan yoga doen. Als je bijvoorbeeld een hardloper bent die pas begonnen is met yoga, merk je misschien dat je spieren stijf en gespannen zijn. Het is alleen een kwestie van begrijpen hoe de spiergroep samenwerkt (buigen en uitbreiden van complementaire groepen) en hoe elk lichaam uniek is in zijn mechanica (dezelfde houding kan er op verschillende mensen anders uitzien en voelen). Daarom is het mogelijk dat degenen die stijf zijn hun kracht daadwerkelijk kunnen gebruiken om de flexibiliteit te verbeteren.

Ook, als je een zwangere vrouw bent, komt relaxine in je lichaam vrij waardoor de spieren en gewrichten kunnen ontspannen en helpen bij de aanstaande bevalling. Relaxine kan er echter ook voor zorgen dat u zich wiebelig voelt tijdens het wandelen (beroemde pinguïnwandeling). Daarom is de sleutel hier het verbeteren van de kracht in het lichaam, kijken naar houdingen niet zo diep mogelijk vast te houden en de spieren actief in te zetten om stabiliteit te creëren.

De dualiteit van de yogapraktijk bevindt zich ook op fysiek / geestelijk niveau. Door middel van de asana’s (houdingen) en adem ontwikkelen we ook een eenheid tussen geest en lichaam. Door het bewuste luisteren naar ons lichaam, kunnen we onze sterke en zwakke punten beginnen op te merken, waardoor we een voedende oefening kunnen ontwikkelen die ons lichaam echt nodig heeft. De mindfulness die we op de mat opbouwen, kunnen we ook in onze dagelijkse leven gebruiken. Zo kunnen wij het balans vinden tussen kracht, stabiliteit of doorzettingsvermogen enerzijds en flexibiliteit en vrijheid anderzijds.

————————————————————————————————————————————

Yoga strength or flexibility: balancing and using the two

There is a common misconception that yoga is about flexibility, that only flexible people can actually do yoga. That is far from the truth! Yoga is about tuning into our bodies to find the balance between strength and flexibility in the body. While calling it balance may illustrate a certain duality, the yoga practice is more about unity, unity of the strength and flexibility used and build in each pose and breath. In reality, everyone can do yoga. If you are a runner, for example, and you start doing yoga, you may notice your muscles are stiff and tight. It is only a matter of understanding how the muscles group work together (flexing and extension of complementary groups) and how each body is unique in its mechanics (the same pose can look different on various people). Hence it is possible that those who are stiff can actually use their strength to improve flexibility.

If on the contrary you’re a pregnant woman, relaxin is released in your body which enables the muscles and joints to relax helping with the upcoming delivery of  the baby. Relaxin however also may cause you to feel wobbly when walking (famous penguin walk). Therefore the key here would be improving the strength in the body, watching not to hold poses as deep as possible and actively engage the muscles to create stability.

The duality of the yoga practice is also at the physical/spritiual level. By means of the asanas (poses) and breath we develop also a unity between mind and body. By listening to our bodies with this sense of mindfulness we can begin to notice our strengths and weaknesses, which enables us to develop a nourishing practice that our bodies truly need. The same mindfulness we can also take off the mat, into our everyday lives and look fort he same balance between strength, stability or perseverence in face of pain on the one hand and flexibility, freedom on the other.

No Comments

Post a Comment