Top
yoga girl back extension

Houd jezelf jong

Naarmate we ouder worden, merken we dat bepaalde dingen in ons lichaam niet meer werken zoals vroeger, denk aan lage rugpijn of onverwachte spierkrampen. Voor sommige mensen kunnen deze effecten al vanaf hun midden 30 verschijnen, wat technisch gezien helemaal niet oud is. Yoga en pilates zijn holistische oefeningen die lichamelijke oefeningen combineren met ademhalingstechnieken, waardoor de functionele mobiliteit en het evenwicht van het zenuwstelsel worden verbeterd. Wanneer we het hebben over functionele mobiliteit, praten we bijvoorbeeld ook over stabiliteit – het trainen van de kern- en rugspieren om het gewicht van het lichaam te kunnen ondersteunen; we praten ook over heup- of kniemobiliteit en soms zelfs heup- of knievalidatie – waardoor de flexibiliteit wordt gecreëerd die nodig is in het gewricht om (verder) letsel te voorkomen.

De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt aan dat volwassenen van 18-64 jaar ten minste 150 minuten aerobe fysieke activiteit van matige intensiteit gedurende de week moeten doen of ten minste 75 minuten aerobe fysieke activiteit van intensieve intensiteit gedurende de week of een gelijkwaardige combinatie van matige- en krachtige intensiteit, inclusief spierversterkende activiteiten. Volwassenen van 65 jaar en ouder moeten ook activiteiten omvatten om het evenwicht te vergroten en vallen te voorkomen. Lichamelijke activiteit kan vrije tijd activiteiten zijn (bijvoorbeeld: wandelen, dansen, tuinieren, wandelen, zwemmen), vervoer (bijv. Wandelen of fietsen), beroep (bijv. Werk), huishoudelijke taken, spelen, spelletjes, sport of geplande oefening, in de context van dagelijkse, familie- en gemeenschapsactiviteiten.

Het mooie van Yoga en Pilates is dat, afhankelijk van de gekozen stijl, het gewenste intensiteitsniveau kan worden geleverd, deze bevatten spierversterkende elementen en de balans kan verhogen worden. Bovendien maken deze oefeningen het ook mogelijk om de geest ledematen en jong te houden. Een van de belangrijkste anti-verouderingsvoordelen van yoga/ pilates is hoe het mensen helpt om stress te beheersen, een risicofactor voor ouderdomsziekten, variërend van hartaandoeningen tot depressies. Voor zowel lichamelijke als mentale voordelen werken yoga en pilates op tijd, herhaal ze zo vaak mogelijk en heeft het geduld om de resultaten te observeren.

———————————————————————————————————————————

As we become older we notice certain things in our bodies not functioning the way they used to, think of lower back pain or unexpected muscle cramping. For some people these effects might appear as early as their mid 30’s, which is technically not old at all. Yoga and pilates are holistic practices that combine physical exercises with breathing techniques, improving thus functional mobility and the balancing of the nervous system. When talking about functional mobility, we refer for example to stability – training the core and back muscles to be able to support the weight of the body; we also refer to hip or knee mobility and sometimes even hip or knee revalidation – creating the flexibility necessary in the joint to prevent (further) injury.

The World Health Organization recommends adults aged 18–64 should do at least 150 minutes of moderate-intensity aerobic physical activity throughout the week or do at least 75 minutes of vigorous-intensity aerobic physical activity throughout the week or an equivalent combination of moderate- and vigorous-intensity activity, including muscle strengthening activities. Adults aged 65 and older should also include activities to increase balance and prevent falls. Physical activity can include leisure time physical activity (for example: walking, dancing, gardening, hiking, swimming), transportation (e.g. walking or cycling), occupational (i.e. work), household chores, play, games, sports or planned exercise, in the context of daily, family, and community activities.

The beauty of Yoga and Pilates is that, depending on the chosen style, can provide the desired intensity level, includes muscle strengthening elements and can increase balance. In addition, these practices also enable keeping the mind limb and young. One of the major anti-aging benefits of yoga is how it helps people manage stress, a risk factor in age-related illnesses ranging from heart disease to depression. For both physical and mental benefits, yoga and pilates work in time, repeating as often as possible and having the patience to observe the results.

No Comments

Post a Comment