Top

Centered Flow is geregistreerd bij de KVK onder nummer 74277413. Centered Flow is gevestigd aan de Molenstraat 5, Waalre.
Artikel 1 – De overeenkomst
1.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
1.2 Elke cursist is verplicht blessures, lichamelijke klachten en/of zwangerschap onmiddellijk te melden aan de docent. Deelneming is alleen mogelijk indien de gezondheid van de cursist geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met een arts.
1.3 Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.
1.4 Centered Flow is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel vóór, tijdens of na de les.
Artikel 2 – Lidmaatschap
2.1. Centered Flow behoudt het recht maandelijks het lesgeld per automatische incasso af te schrijven van het door de cursist opgegeven bankrekeningnummer.
2.2. Wanneer Centered Flow geen automatische incasso kan uitvoeren om welke reden ook, en een 2e poging ook niet is gelukt, zal Centered Flow een betalingsherinnering sturen. Mocht het openstaande bedrag na betalingsherinnering niet binnen 10 dagen op bankrekeningnummer NL53 ABNA 0848390318 t.n.v Centered Flow staan, behoudt Centered Flow het recht €5,- administratiekosten per achterstallige betaling in rekening te brengen.
2.3 Het lidmaatschap bij Centered Flow is strikt persoonlijk voor ieder natuurlijk persoon en kan alleen worden overgedragen na goedkeuring van Centered Flow.
2.4 Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.
2.5 Bij eventuele blessures is het mogelijk om het abonnement ‘on-hold’ te zetten door een mail te sturen naar info@centeredflow.nl. ‘On-hold’ zetten kan 2 maanden gedurende een lidmaatschap en per hele maand. Bij twijfel van de opgegeven blessure en zonder eventuele overlegging van een doktersverklaring behoudt Centered Flow het recht om de aanvraag van ‘on-hold’ te wijzigen of te weigeren. Is er een andere reden waarom de cursist het lidmaatschap ‘on-hold’ wil zetten, dan kan dit alleen in overleg en met goedkeuring van Centered Flow.
2.6 Opzegging lidmaatschap of wijziging abonnement: het lidmaatschap kan schriftelijk of per email worden beëindigd of gewijzigd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (voorbeeld: als de cursist wil stoppen per 1 februari dan geeft hij/zij dat aan voor 1 januari). Na de datum van  opzegging is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
2.7 Centered Flow behoudt het recht om de tarieven voor abonnement(en) te wijzigen. Indien een cursist een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum
van de wijziging door Centered Flow te zijn ontvangen.
2.8 Centered Flow heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de cursist de toegang tot de lessen te weigeren.
2.9 Centered Flow rekent € 10,- inschrijfkosten bij het nemen van een abonnement.
Artikel 3 – Gemiste lessen
3.1 Wanneer een cursist een les mist dan kan deze worden ingehaald tijdens een ander lesmoment tot 4 weken na de gemiste les.
3.2 Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
3.3 Een gemiste les kan binnen 4 weken voor of na de gemiste les worden ingehaald. Cursisten die staan ingeschreven in een desbetreffende les hebben voorrang op inhalers. De docent van de inhaalles bepaald of er plek is voor de inhaler om de les in te halen.
Artikel 4 – Annulering van lessen
4.1 Op de website staat aangegeven welke lessen vervallen in verband met vakantie. Het lesgeld is gebaseerd op het jaarlijks aantal geplande lessen, hier zijn de geplande vakantieweken al vanaf gehaald.
Centered Flow behoudt zich het recht om bij overmacht een les te laten uitvallen. Valt een les uit vanwege overmacht, dan kan de cursist deze les op een ander moment inhalen.
4.2 Als er zich voor een les minder dan twee cursisten hebben ingeschreven behoudt Centered Flow zich het recht de les te laten uitvallen. De betroffen cursist kan deze les dan op een ander lesmoment inhalen.
4.3 In geval van ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, en er geen andere docent gevonden kan worden, kan de betroffen cursist de uitgevallen les op een ander lesmoment inhalen.
Artikel 5 – Wijzigingen
5.1 De tarieven zijn gebaseerd op 48 lesweken. Centered Flow heeft ten tijde van de volgende feestdagen een aangepast lesrooster: Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis. Gedurende 6 weken van de
school ‘zomervakantie’ zal er een apart zomerrooster gelden, waarin een aantal reguliere lessen uitvallen. Deze weken worden vooraf bekend gemaakt op de website.
5.2 Centered Flow behoudt zich de vrijheid de lestijden, locatie en data te allen tijde te wijzigen. U wordt via de website van alle wijzingen op de hoogte gehouden.
5.3 De studio behoudt zich het recht voor de ”Algemene voorwaarden” te wijzigen. De cursist wordt hier van te voren van op de hoogte gesteld middels de website. Mocht de cursist niet akkoord gaan met de wijziging heeft deze het recht de overeenkomst met ingang van de nieuwe “Algemene voorwaarden” per
direct op te zeggen.
Artikel 6 – Persoonsgegevens
6.1 Centered Flow verzamelt persoonsgegevens: deze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
6.2 Bij inschrijving wordt het ingevulde e-mail adres op het inschrijfformulier toegevoegd aan Centered Flow e-mail bestand en ontvangt de cursist informatie over Centered Flow per e-mail. Uitschrijving is mogelijk via info@centeredflow.nl. De cursist gaat er dan mee akkoord dat hij/zij eventuele wijzigingen en activiteiten niet automatisch meer zal ontvangen.
Artikel 7 – Toepasselijkheid en geschillen
7.1 Deze “Algemene voorwaarden” zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Centered Flow en de cursist, betreffende deelname aan lessen, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
7.2 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Centered Flow.
7.3 Alle overeenkomsten tussen Centered Flow en de cursist worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement te ‘s Hertogenbosch.